XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Cổ phần hoá
Mua bán, chuyển nhượng
Thế chấp, vay vốn ngân hàng
Đầu tư
Góp vốn liên doanh
Các mục đích khác

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ:
Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp liên doanh
Các doanh nghiệp khác

CÁC HỒ SƠ GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP CHO VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ
Các giấy tờ chung:
Giấy yêu cầu thẩm định giá khách hàng lập theo mẫu do PTFV1 cung cấp
Giấy ủy quyền nếu tài sản không thuộc sở hữu cùa khách hàng thẩm định giá
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Giấy phép kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến pháp nhân
Các giấy tờ liên quan đến tài sản:
Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa1
Tài liệu theo quy định của pháp luật
Doanh nghiệp khác:
Đối với bất động sản:
Các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Quyết định giao đất…)
Các giấy tờ liên quan đến công trình trên đất ( Bản vẽ thiết kế, hồ sơ hoàn công, sơ đồ vị trí…)

Đối với máy móc thiết bị, phương tiện vận tải:
Danh mục máy, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm cả giá trị sửa chữa, nâng cấp nếu có tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Hợp đồng ngoại thương, invoice, P/L, C/O đối với máy, thiết bị nhập khẩu
Hợp đồng mua bán, bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn đối với máy thiết bị mua trong nước.
Sổ đăng kiểm, bảo hiểm đối với phương tiện vận tải.
Bảng kê danh mục tài sản không dùng, chờ thanh lý, tài sản hình thành từ quỹ phúc lợi khen thưởng
Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa tồn kho
Bảng kê các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn

Hồ sơ công nợ :
Biên bản đối chiếu các khoản công nợ đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Tập hợp các tài liệu và các biên bản công nợ chứng minh cho các khoản công nợ không có khả năng thu hồi
Biên bản xác nhận số dư các tài khoản ngân hàng, các khoản ký quỹ, tồn quỹ tính đến tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Bảng kê chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Hồ sơ các khoản đầu tư tài chính